Директор

Директор организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа Општу болницу и одговоран је за законитост рада у истој.

За директора Опште болнице може бити именовано лице које поред општих услова има:

-медицински факултет, положен специјалистички испит из гране медицине из које Општа болница обавља здравствену делатност и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите након положеног специјалистичког испита

-или завршен економски или правни факултет, са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента у трајању од 1 године и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите, након завршене едукације из области здравственог менаџмента.

Ако за директора Опште болнице није именовано лице са високом школском спремом здравствене струке, већ лице са завршеном високом школском спремом друге струке, помоћник директора за здравствену делатност мора бити лице са завршеном високом школском спремом здравствене струке, кога именује директор. Директор Опште болнице именује се на основу јавног конкурса који расписује Управни одбор. Јавни конкурс расписује се 60 дана пре истека мандата директора. Управни одбор Опште болнице дужан је да у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата и предлог достави Оснивачу. На основу предлога Управног одбора, Оснивач у року од 15 дана од дана достављања предлога, именује директора. Директор Опште болнице именује се на период од четири године, највише два пута узастопно. Мандат директора рачуна се од дана ступања на дужност.

Директор Опште болнице:

-представља и заступа Општу болницу у складу са законом;
-организује и руководи процесом рада и пословања Опште болнице;
-стара се о законитости рада и одговоран је за законитост рада Опште болнице;
предлаже основе пословне политике, план и програм рада Опште болнице и
предузима мере за њихово спровођење;
-доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Општој болници;
-присуствује седницама и учествује у раду Управног одбора, без права одлучивања;
-подноси Управном одбору писани тромесечни и шестомесечни извештај о раду и пословању Опште болнице;
-извршава одлуке Управног и Надзорног одбора;
-одговоран је за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника и здравствених сарадника;
-одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа, у складу са законом;
-одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Опште болнице, у складу са законом;
-доноси одлуке о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
-одговоран је за извршавање судских одлука, аката и налога инспекцијских и других законом овлашћених органа;
-утврђује начин организовања и спровођења здравствене заштите за време штрајка, у складу са законом;
-именује радне групе и комисије из делокруга својих послова;
-врши и друге послове предвиђене законом и овим Статутом.

Дужност директора Опште болнице престаје истеком мандата или разрешењем.

Оснивач ће разрешити директора Опште болнице пре истека мандата:

-на лични захтев;
-ако обавља функцију супротно одредбама закона;
-ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету Општој болници или тако занемарује или несавесно извршава своје обавезе, да су настале или могу настати веће сметње у раду Опште болнице;
-ако му надлежна комора изрекне једну од дисциплинских мера прописаних законом;
-ако је налазом здравствене инспекције установљена повреда прописа и општих аката Опште болнице или неправилност рада директора;
-ако наступе околности из члана 130. став 6. Закона о здравственој заштити;
-ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање те функције, односно ако је правоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање функције директора Опше болнице;
-ако ненаменски употребљава, односно дозволи ненаменско коришћење средстава организације здравственог осигурања, односно ако користи средства у супротности са уговором закљученим са организацијом здравственог осигурања;
-ако Општа болница стиче средства супротно закону, односно наплаћивањем здравстсвених улуга осигураним лицима супротно закону којим се уређује здравствено осигурање;
-из других разлога утврђених законом.