Управни одбор

Управни одбор је орган управљања Опште болнице. Управни одбор Опште болнице има седам чланова, од којих су три члана из реда запослених у Општој болници, а четири члана су представници Оснивача.

Најмање један члан Управног одбора из реда запослених мора бити здравствени радник са високом стручном спремом. Чланове Управног одбора из здравствене установе именује оснивач на предлог Стручног савета Опште болнице. Чланови Управног одбора именују се на период од четири године.

Управни одбор Опште болнице:-доноси Статут Опште болнице уз сагласност Оснивача;
-доноси друге опште акте Опште болнице у складу са законом;
одлучује о пословању Опште болнице;
-доноси програм рада и развоја;
-доноси финансијски план и план набавки и годишњи обрачун Опште болнице у складу са законом;
-усваја годишњи извештај о раду и пословању и извештај о попису и расходу средстава Опште болнице;
одлучује о коришћењу средстава Опште болнице, у складу са законом;
-доноси План стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;
-утврђује цене здравствених услуга које нису утврђене уговором са РФЗО;
расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање функције директора;
-доноси Пословник о раду Управног одбора;
именује комисије и друга радна тела;
-доноси одлуку о располагању непокретностима, као и о адаптацији објеката и обезбеђивању средстава за ове намене у складу са законом;
-одлучује о отпису ненаплативих и застарелих потраживања;
-разматра извештај о извршеној унутрашњој провери квалитета стручног рада;
-обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом.

Управни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова Управног одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова. Председник Управног одбора сазива седницу Управног одбора према потреби.

Председник Управног одбора дужан је да сазове седницу на предлог:

-директора Опште болнице
-најмање два члана Управног одбора
-Надзорног одбора.