Сектор интернистичких грана наукe:

–       интерна медицина

–       пнеумофтизиологија

–       неурологија

–       инфектологија

–       дерматовенерологија

–       психијатрија

      педијатрија

–       продужено лечење и нега – одсек за палијативно збрињавање