ИНТЕРНО ТЕХНИЧКО УПУТСТВО (у примени од 01. јануара 2022. године) можете преузети овде.

Финансијски извештаји

Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2023. – 31.03.2023. године

Финансијски план за 2023. годину (приходи и примања)

Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Завршни рачун за 2022. годину

V Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2023. годину.

Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2023. – 30.09.2023. године

Трансфери Републичког фонда за крв и лабилне продукте од крви здравствених установаза осигурана лица Републичког фонда у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. године

Образац БО у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. године

Одступања од новчаног тока у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. године

Образац за партиципацију и рефундације у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. године

Ненаплаћена потраживања здравствене установе на дан 31.12.2019. године

Стање неизмирених обавеза према добављачима (252000) на дан 31.12.2019. године

Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Дванаестомесечни извештај здравствених установа за 2019. годину

Биланс прихода и расхода y nepuoдy 01.01.2019. – 31.12.2019. године

Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2019 – 31.12.2019. године

Дванаестомесечни извештај здравствених установа за 2019. годину

Деветомесечни извештај здравствених установа за 2019. годину

Шестомесечни извештај здравствених установа за 2019. годину

V Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2019. годину.

IV Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2019. годину.

III Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2019. годину.

II Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2019. годину.

I Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2019. годину.

Тромесечни извештај здравствених установа за период од 01.01.2019. – 31.03.2019. године

Финансијски план за 2019. годину

Трансфери Републичког фонда за крв и лабилне продукте од крви здравствених установаза осигурана лица Републичког фонда у периоду 01.01.2018. – 31.12.2018. године

Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу у периоду 01.01.2018. – 31.12.2018. године

Стање залиха на дан 31.12.2018. године

Стање неизмирених обавеза према добављачима (252000) на дан 31.12.2018. године

Повраћаји по Закључку Владе РС 

Одступања од новчаног тока у периоду 01.01.2018. – 31.12.2018. године

Образац за партиципацију и рефундације у периоду 01.01.2018. – 31.12.2018. године

Образац БО у периоду 01.01.2018. – 31.12.2018. године

Ненаплаћена потраживања здравствене установе на дан 31.12.2018. године

Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2018. – 31.12.2018. године

Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2018 – 31.12.2018. године

Дванаестомесечни извештај здравствених установа за 2018. годину

Биланс стања на дан 31.12.2018. године

Биланс прихода и расхода y nepuoдy 01.01.2018. – 31.12.2018. године

Дванаестомесечни извештај здравствених установа за 2018. годину

VIII Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2018. годину.

Деветомесечни извештај здравствених установа за 2018. годину

Шестомесечни извештај здравствених установа за 2018. годину

Тромесечни извештај здравствених установа за 2018. годину

VII Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2018. годину.

VI Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2018. годину.

V Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2018. годину.

Извршење плана рада за период 01.01.-30.06.2018. године

Мишљење на извештај о реализацији плана рада Опште болнице Чачак за период I-VI 2018. године

IV Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2018. годину.

III Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2018. годину.

II Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2018. годину.

I Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2018. годину.

Финансијски план за 2018. годину

Завршни рачун за 2017. годину

Деветомесечни извештај здравствених установа за 2017. годину

Одлука о VII Ребалансу Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

VII Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

VI Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

V Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

IV Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

III Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

Одлука о III Ребалансу Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

II Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

I Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

Финансијски план за 2017. годину

Завршни рачун за 2016. годину

Информација о пословању за 2016. годину

III Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2016. годину.

II Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2016. годину.

I Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2016. годину.

Финансијски план за 2016. годину (приходи и примања)

Шестомесечни план здравствених установа за 2016. годину