Упутство за пријем у болницу

Поштовани корисници,
Највећи број испитивања у овој, као и у другим болницама, обавља се амбулантно. У случају потребе за болничким лечењем или испитивањем, указујемо Вам да се пријем може обавити код планиране хоспитализације у заказано време (време договорено са ординирајућим лекаром) или у хитним стањима у било које време дана или ноћи.
Процедуре пријема одвијају се у овиру пријемне амбуланте одређене службе павиљонског дела, као и оквиру Ургентне службе у Новој болници.
Поштујте заказано време пријема и понесите све потребне документе и ствари, а у случају изненадне спречености да на време стигнете у Општу болницу Чачак, надлежну службу обавестите телефонским путем.

Пријем пацијента

Пацијент који је примељен на болничко лечење у оквиру Ургентне службе, по правилу се упућује на санитарну обраду (купање, пресвлачење и друго). Своје одело и рубље пацијент предаје раднику гардеробе, а остале личне ствари може послати кући преко свог пратиоца. Примопредаја ствари врши се у гардероби путем реверса. Реверс обавезно садржи матични број историје болести. Реверс се издаје у два примерка од којих један остаје у гардероби, док други добија пацијент. Реверс потписује пацијент и радник гардеробе који је извршио пријем ствари. Ако реверс не може да потпише сам пацијент, може га потписати његов пратилац. Ако пацијент нема пратиоца онда реверс уместо њега, потписују најмаје два радника установе.
Приликом предаје ствари, пацијент је дужан да пријави гардероби све ствари од вредности као што су златни накит, новац, часовник и друго. Радник у гардероби дужан је да скрене пажњу пацијенту да све драгоценоцти, новац и друге ствари од вредности преда пратиоцу. Уколико пацијент не поступи према упутству, здравствена установа не сноси никакву материјалну одговорност.
Ако пацијент нема пратиоца или није при свести, а поседује драгоцености или новац, примљене ствари од вредности се пакују, обележавају по броју и врсти на посебном реверсу, који се израђује у три примерка. Реверс потписују одељенска сестра, гардеробер и радник Ургентне службе (када му се изврши предају драгоцености или новца).

Неопходно је да за пријем у болницу донесете следеће ствари:

• оверену здравствену књижицу;
• личну карту;
• упут за стационарно лечење од изабраног лекара;
• медицинску документацију;
• средства за личну хигијену;
• пиџаму;
• папуче;
• све лекове које сте пили код куће.

УКОЛИКО ЈЕ ХИТАН ПРИЈЕМ – НАКНАДНО ДОСТАВИТИ СВЕ ГОРЕ НАВЕДЕНО!
НЕ НОСИТЕ ВРЕДНОСТИ (накит, новац, мобилни телефон и слично), НЕ МОЖЕМО ГАРАНТОВАТИ ЗА ЊИХОВУ СИГУРНОСТ!

Дужности пацијената

У остваривању здравствене заштите, пацијент је дужан да се придржава општих аката установе о условима боравка и понашања у њој.

Информације о здравственом стању болесника

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ БОЛЕСНИКА ДАЈЕ ИСКЉУЧИВО ОРДИНИРАЈУЋИ ЛЕКАР НА ОДЕЉЕЊУ У ПЕРИОДУ ОД 12:00 ДО 13:00 ЧАСОВА.
Обавештење о стању здравља пацијента другим лицима се може дати искључиво уз претходну писмену сагласност пацијента. Сагласност пацијента је саставни део историје болести.
Ако је пацијент, односно законски заступник, писменом изјавом или овлашћењем овереним код надлежног органа, а које се чува у медицинској документацији, дао пристанак на саопштавање података о здравственом стању, надлежни здравствени радник може саопштити податке о здравственом стању пацијента.

Могућност посебног смештаја

Обавештавамо Вас да у оквиру Опште болнице Чачак постоји могућност посебног смештаја у једнокреветној соби са ванстандардним условима ( Служба гинекологије и акушерства са неонатологијом).
Ова могућност може се користити искључиво према медицинској индикацији и уз сагласност надлежног лекара, а на захтев пацијента.
Посебан смештај плаћа се по званичном ценовнику одобреном од стране Управног одбора установе.