Стручни савет

Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора. Стручни савет има пет чланова. Чланови Стручног савета су здравствени радници са високом стручном спремом, које на предлог организационих јединица Опште болнице именује директор. У раду Стручног савета учествује и главна сестра Опште болнице. Директор Опште болнице не може бити члан Стручног савета али учествује у раду Стручног савета. Стручни савет се састаје најмање једном у тридесет дана.

Стручни савет:
-разматра и одлучује о питањима стручног рада Опште болнице;
-предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја Опште болнице;
-предлаже план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;
-предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у Општој болници;
-прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Општој болници;
-предлаже чланове Етичког одбора Опште болнице;
-предлаже чланове Управног и Надзорног одбора из реда запослених у Општој болници;
-доноси пословник о свом раду;
-обавља и друге полове из свог делокруга утврђене одредбама закона и овог Статута.
Стручни савет доноси Пословник о свом раду.