Посете пацијентима

Посете пацијентима на лечењу

Посете у болницама имају велики допринос у лечењу и давању подршке пацијенатима. Породица и пријатељи имају огромну улогу у процесу збрињавања пацијената који бораве у болници. Посете пацијентима су дозвољене у складу са одлуком здравствене установе. Право је пацијента да забрани посете одређеном лицу или лицима. Уз посебно одобрење руководиоца организационе јединице, пацијенту се може одобрити и посета свештеног лица ради обављања верског обреда.
Пацијентима који болују од одређених заразних болести, надлежни лекар може забранити посете.

Време посета:
-Радним данима (од понедељка до петка): од 15:00 – 16:00 часова;
-Викендом (субота и недеља) и празницима: од 14:00 до 16:00 часова.

Посете у болници су забрањене:
-Деци до 7 (седам) година старости;
-На одељењима интензивних нега (у складу са важећом законском регулативом).
Посете се могу забранити или ограничити уколико је то у интересу заштите здравља пацијента. Забрана или ограничење могу бити у погледу времена и броја посетилаца. Максималан број посетилаца је два. Посете пацијентима који се налазе под судском истрагом, дозвољене су уз посебно одобрење надлежног суда. За време епидемије заразних болести, посете пацијентима се забрањују у свим или на појединим деловима здравствене установе. Та забрана посете пацијентима објављује се у медијима и истиче се на улазним вратима здравствене установе. Посетиоцима је строго забрањено доношење алкохола и опојних средстава пацијентима. Посетиоци су дужни да пазе на чистоћу, ред и мир док се налазе у здравственој установи и да поштују кућни ред установе.

Посетиоцима је нарочито забрањено:
-пушење у болесничким собама;
-бацање отпадака хране, хартије, кутија и сличног по собама, ходницима и у кругу здравствене установе;
-паркирање возила у кругу здравствене установе ван обележених места, употреба звучних сигнала;
-узимање алкохола или дроге, као и уношење ватреног оружја;
-седење по креветима;
-изазивање вике, свађе и нереда;
-непоштовање предвиђеног времена за посету.

О реду за време посете старају се медицинске сестре – техничари одељења. По истеку времена утврђеног за посете, одељенске медицинске сестре – техничари обавештавају посетиоце да је време посете истекло и да су дужни да напусте здравствену установу.

Информације о здравственом стању болесника

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ БОЛЕСНИКА ДАЈЕ ИСКЉУЧИВО ОРДИНИРАЈУЋИ ЛЕКАР НА ОДЕЉЕЊУ У ПЕРИОДУ ОД 12:00 ДО 13:00 ЧАСОВА.
Обавештење о стању здравља пацијента другим лицима може се дати искључиво уз претходну писмену сагласност пацијента. Сагласност пацијента је саставни део историје болести. Ако је пацијент, односно законски заступник, писменом изјавом или овлашћењем овереним код надлежног органа, а које се чува у медицинској документацији, дао пристанак на саопштавање података о здравственом стању, надлежни здравствени радник може саопштити податке о здравственом стању пацијента.