Надзорни одбор

Надзорни одбор Опште болнице обавља надзор над радом и пословањем Опште болнице. Надзорни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова Надзорног одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора. Надзорни одбор Опште болнице има пет чланова, од којих су два члана из реда запослених Опште болнице, а три члана су представници Оснивача. Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године. Чланове Надзорног одбора из реда запослених у Општој болници Оснивач именује на предлог Стручног савета Опште болнице.

Надзорни одбор:

-врши надзор над пословањем и радом Опште болнице;
-разматра шестомесечни, периодични и годишњи извештај о раду и пословању Опште болнице и завршни рачун и утврђује да ли су сачињени у складу са законом;
-Пословник о свом раду;
-врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем Опште болнице;
-врши увид у спровођење одлука Управног одбора;
-утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Опште болнице воде уредно и у складу са законом;
-обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом.