Eтички одбор

Етички одбор Опште болнице је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике. Директор Опште болнице именује Етички одбор на предлог Стручног савета. Чланови Етичког одбора именују се из реда запослених здравствених радника у Општој болници и грађана са завршеним правним факултетом, који живе и раде на територији за коју је Општа болница основана. Етички одбор има пет чланова од којих су три члана из реда запослених у Општој болници, а два члана су представници грађана.

Задаци Етичког одбора јесу да:

1)  прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности;

2)  даје сагласност за спровођење научних истраживања, медицинских огледа, као и клиничких испитивања лекова  у здравственој установи, односно да прати њихово спровођење;

3) доноси одлуку и разматра стручна питања у вези са узимањем делова људског тела у медицинске и научно-наставне сврхе, у складу са законом;

4) доноси одлуку и разматра стручна питања у вези са применом мера за лечење неплодности поступцима биомедицински потпомогнутим оплођењем, у складу са законом;

5) прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, посебно у области давања сагласности пацијента за предложену медицинску меру;

6) прати, анализира и даје мишљења о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и о увођењу нових здравствених технологија;

7) доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности;

8) врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите;

9) разматра и друга етичка питања у обављању делатности здравствене установе.

Надлежности Етичког одбора:

Услед доношења Закона о медицинским средствима (Сл. гласник РС, број 105/2017), Закона о пресађивању људских органа (Сл. гласник РС, број 57/2018) и Закона о људским ћелијама и ткивима (Сл. гласник РС, број 57/2018) нове надлежности Етичког одбора Опште болнице Чачак су:

 

 • Давање мишљења о примени медицинског средства „off-label“ сагласно члану 96. став 2. тачка 1., а у вези става 1. Закона о медицинским средствима;
 • Давање сагласности за узимање људских органа са умрлог малолетног лица које је за живота било без родитељског старања сагласно члану 23. став 5. Закона о пресађивању људских органа;
 • Давање сагласности за узимање људских органа са умрлог пунолетног лица коме је за живота на основу одлуке надлежног органа одузета пословна способност сагласно члану 23. став 6. Закона о пресађивању органа;
 • Давање мишљења у случају пристанка на пресађивање људских органа за малолетно лице или примаоца као пунолетно лице коме је судском одлуком у потпуности или делимично одузета пословна способност, сагласно члану 26. став 4. Закона о пресађивању органа;
 • Давање мишљења у случају даривања ћелија и ткива од стране малолетног лица (детета без родитељског старања), односно пунолетног даваоца људских ћелија и ткива које је делимично или потпуно лишено пословне способности сагласно члану 23. став 2. Закона о људским ћелијама и ткивима;
 • Давање мишљења у случају прикупљања живорођеног детета и складиштење матичних ћелија хематопоезе издвојених из пупчаника живорорђеног детета сагласно члану 25. став 6. Закона о људским ћелијама и ткивима;
 • Давање сагласности за узимање ткива са умрлог малолетног лица које је за живота било без родитељског старања сагласно члану 28. став 4. Закона о људским ћелијама и ткивима;
 • Давање сагласности за узимање ткива са умрлог пунолетног лица коме је за живота на основу одлуке надлежног органа делимично или у потпуности одузета пословна способност сагласно члану 28. став 5. Закона о људским ћелијама и ткивима;
 • Давање мишљења у случају примене људских ћелија и ткива уколико се ради о малолетном лицу под старатељством или пунолетном лицу коме је судском одлуком у потпуности или делимично одузета пословна способност;Надлежност Етичког одбора уређена Законом о правима пацијената(Сл. гласник РС, број 45/2013) по питању медицинског истраживања из члана 25. став 11. садржана је у задацима Етичког одбора из члана 147. Тачка 2. Закона о здравственој заштити.Надлежности Етичког одбора су утврђене и чланом 234 став 10 тачка 1-5 Закона о здравственој заштити, којим је прописано:1) давање савета и смерница у вези са спречавањем сукоба интереса и корупције;2) идентификовање и смањење ризика за настанак сукоба интереса и корупције;3) обуку и подизање свести запослених о спречавању сукоба интереса и корупције;4) давање мишљења у случајевима сумње на сукоб интереса и корупцију;5) предузимање мера неопходних за заштиту лица која су пружила информације о случајевима сукоба интереса и корупције.

  О сумњи на сукоб интереса, етички одбор здравствене установе одмах обавештава директора здравствене установе у јавној својини, ради покретања дисциплинског поступка, као и надлежну комору здравствених радника.

  Сумња на корупцију пријављује се етичком одбору здравствене установе, односно тужилаштву или министарству надлежном за унутрашње послове, у складу са законом.

  Етички одбор здравствене установе у јавној својини подноси надзорном одбору здравствене установе извештаје о свом раду у вези са спречавањем сукоба интереса најмање два пута годишње.

Документ са задацима и надлежностима Етичког одбора можете преузети овде.

Етички одбор доноси Пословник о свом раду.

Пословник о раду Етичког одбора Опште болнице Чачак можете преузети овде.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ЕТИЧКОГ ОДБОРА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК

 

Документ

Датум објаве позива за седницу Етичког одбора

Датум одржавања седнице Етичког одбора

Позив за 40. седницу Етичког одбора

30.07.2020.

04.08.2020. у 14 часова

Позив за 38. седницу Етичког одбора

31.03.2020.

31.03.2020. у 13 часова

Позив за 37. седницу Етичког одбора

02.03.2020.

03.03.2020. у 12 часова

Позив за 36. седницу Етичког одбора

19.09.2019.

15.10.2019. у 14 часова

Позив за 35. седницу Етичког одбора

05.09.2019.

17.09.2019. у 14 часова

Позив за 34. седницу Етичког одбора

09.08.2019.

20.08.2019. у 14 часова

Позив за 33. седницу Етичког одбора

12.07.2019.

23.07.2019. у 14 часова

Позив за 32. седницу Етичког одбора

17.06.2019.

20.06.2019. у 14 часова

Oбавештење о седницама Етичког одбора

12.04.2019.

Позив за 31. седницу Етичког одбора

18.03.2019.

28.03.2019. у 14 часова

Позив за 30. седницу Етичког одбора

02.02.2019.

12.02.2019. у 14 часова

Позив за 29. седницу Етичког одбора

24.01.2019.

25.01.2019. у 12 часова

Позив за 28. седницу Етичког одбора

11.12.2018.

18.12.2018. у 13 часова

Позив за 27. седницу Етичког одбора

21.11.2018.

27.11.2018. у 13 часова

Позив за 26. седницу Етичког одбора

11.10.2018.

23.10.2018. у 13 часова

Позив за 25. седницу Етичког одбора

20.09.2018.

27.09.2018. у 13 часова

Позив за 24. седницу Етичког одбора

20.08.2018.

27.08.2018. у 13 часова

Позив за 23. седницу Етичког одбора

11.07.2018.

17.07.2018.

Позив за 22. седницу Етичког одбора

18.06.2018.

26.06.2018. у 13 часова

Позив за 21. седницу Етичког одбора

14.05.2018.

22.05.2018.

Допуна дневног реда за 20. седницу Етичког одбора

20.04.2018.

24.04.2018.

Позив за 20. седницу Етичког одбора

30.03.2018.

Позив за 19. седницу Етичког одбора

13.03.2018.

20.03.2018.