Статут Опште болнице Чачак

Статутом установе се уређује делатност, унутрашња организација, управљање, пословање, услови за именовање и разрешење директора, заменика директора, као и друга питања од значаја за рад и пословање Опште болнице Чачак, у складу са законом.

Статут установе можете да преузети овде.