Стручни колегијум је стручно тело које се образује ради разматрања и усвајања стручних и доктринарних ставова у Општој болници.

Радом Стручног колегијума Опште болнице руководи директор који сазива седнице Стручног колегијума ради разматрања питања из делокруга рада утврђеног законом.

Стручни колегијум чине руководиоци организационих јединица, а које именује директор Опште болнице.

Стручни колегијум сазива по потреби, и његовим радом руководи директор Опште болнице.

Стручни колегијум доноси Пословник о свом раду.